تیم پژوهشی شریف آنلاین

ترجمه مقاله پیشرفت ها در درمان سلول های بنیادی ترمیمی در آلوپسی آندروژنیک و ریزش مو: مسیر Wnt ، عامل رشد، و تجزیه و تحلیل اثر سیگنال دهی سلول های بنیادی مزانشیمی بر رشد سلول و رشد فولیکول مو

50%

مقاله در زمینه:

ریزش مو

مهندسی بافت فولیکول‌های موی انسان

رویکرد رشد بیومیمتیک

فولیکول مو

رشد فولیکول مو

سلول های بنیادی ترمیمی در آلوپسی آندروژنیک

پیشرفت هایی در درمان سلول های بنیادی ترمیمی مو

مقاله سال ۲۰۱۹ از مجله معتبر Cells

دانلود مقاله

Gentile, P., & Garcovich, S. (2019). Advances in regenerative stem cell therapy in androgenic alopecia and hair loss: Wnt pathway, growth-factor, and mesenchymal stem cell signaling impact analysis on cell growth and hair follicle development. Cells۸(۵), ۴۶۶

 

پیشرفتها در درمان سلول های بنیادی ترمیمی در آلوپسی آندروژنیک و ریزش مو: مسیر Wnt ، عامل رشد، و تجزیه و تحلیل اثر سیگنال دهی سلول های بنیادی مزانشیمی بر رشد سلول و رشد فولیکول مو

چکیده: استفاده از سلولهای بنیادی برای بهبود رشد مجدد مو در چندین راهکار درمانی، از جمله معکوس کردن مکانیسم های پاتولوژیک که سبب ریزش مو، بازسازی فولیکول های مو یا ایجاد مو با استفاده از روش مهندسی بافت می شود، گزارش شده است. هرچند روشهای امیدوار کننده مختلف سلولهای بنیادی از مدلهای پیش بالینی به سمت آزمایش های بالینی در حال پیشرفت هستند، اما درمانهای سلولهای بنیادی حین عمل جراحی با روش یک مرحله ای با ترکیب یک منبع سلولی مشتق از خود[۱] بدون دستکاری، یک نتیجه سریعتر ارائه می دهد، که ممکن است توسط جراحان از طریق یک عملکرد بالینی محرز تزریق شود. بسیاری از نویسندگان به دلیل توانایی در جداسازی شجره نامه های متعدد سلول، پلاسمای غنی از پلاکت به دلیل توانایی آن در تقویت تکثیر سلولی و نئو آنژیوژنز و همچنین سلولهای بنیادی مزانشیمی فولیکول انسان، روی سلولهای عروقی استرومال مشتق از بافت چربی متمرکز شده اند. در این مقاله، پیشرفتهای چشمگیر در رویکردهای سلولهای بنیادی حین عمل جراحی، از مدلهای داخل بدن گرفته تا تحقیقات بالینی، بررسی شده اند. ابزارها و عملکردهای ترمیمی احتمالی جمعیتهای مختلف سلولی در فرآیند رشد مجدد مو مورد بحث قرار گرفته اند. افزودن سیگنال دهی Wnt به سلولهای پاپیلای پوستی یک عامل اصلی در تحریک رشد مو محسوب می شود. سیگنال دهی و فاکتورهای رشد مشتق از سلولهای بنیادی مزانشیمی به دست آمده توسط پلاکت ها از طریق تکثیر سلولی بر رشد مو  تاثیر می گذارند تا فاز آناژن(FGF-7) طولانی شود، رشد سلول القاء  شود(فعال سازی ERK)، رشد فولیکول مو تحریک شود (- کاتنین) و نشانه های آپوپتوز فرونشانده شود (انتشار Bcl-2 و فعال سازی Akt).

واژه های کلید: درمان با سلول های بنیادی؛ ریزش موی سلولهای بنیادی؛ سلولهای بنیادی فولیکول انسانی؛ پلاسمای غنی از پلاکت؛ ریزش مو؛ رشد مجدد مو؛ موی PRP؛ موهای سلولهای بنیادی.

 

Advances in Regenerative Stem Cell Therapy in Androgenic Alopecia and Hair Loss: Wnt Pathway, Growth-Factor, and Mesenchymal Stem Cell Signaling Impact Analysis on Cell Growth and Hair Follicle Development

 

ثبت سفارش در زمینه این موضوع

 

[contact-form-7 id=”814″ title=”فرم سفارش”]

 

بخشی از مراجع

Shipley, G.D.; Pittelkow, M.R.; Wille, J.J.; E Scott, R.; Moses, H.L. Reversible inhibition of normal human

prokeratinocyte proliferation by type-beta transforming growth factor-growth inhibitor in serum-free

medium. Cancer Res. 1986, 46, 2068–۲۰۷۱٫

Born, G.V.R. Aggregation of blood platelets by adenosine diphosphate and its reversal. Nature 1962, 194,

۹۲۷–۹۲۹٫ [CrossRef] [PubMed]

Kiso, M.; Hamazaki, T.S.; Itoh, M.; Kikuchi, S.; Nakagawa, H.; Okochi, H. Synergistic e_ect of PDGF and

FGF2 for cell proliferation and hair inductive activity in murine vibrissal dermal papilla in vitro. J. Dermatol.

Sci. 2015, 79, 110–۱۱۸٫ [CrossRef]

Pierce, G.F.; A Mustoe, T.; Lingelbach, J.; Masakowski, V.R.; Gri_n, G.L.; Senior, R.M.; Deuel, T.F.

Platelet-derived growth-factor and transforming growth factor-beta enhance tissue-repair activities by

unique mechanisms. J. Cell Biol. 1989, 109, 429–۴۴۰٫ [CrossRef] [PubMed]

Li, Z.J.; Choi, H.-I.; Choi, D.-K.; Sohn, K.-C.; Seo, Y.-J.; Lee, J.-H.; Lee, Y.; Choi, H.; Sohn, K.; Im, M.; et al.

Autologous platelet-rich plasma: A potential therapeutic tool for promoting hair growth. Dermatol. Surg.

۲۰۱۲, ۳۸, ۱۰۴۰–۱۰۴۶٫ [CrossRef]

Robinson, M.J.; Cobb, M.H. Mitogen-activated protein kinase pathways. Curr. Opin. Cell Biol. 1997, 9,

۱۸۰–۱۸۶٫ [CrossRef]

Lichtenberger, B.M.; Mastrogiannaki, M.;Watt, F.M. Epidermal _ -catenin activation remodels the dermis via

paracrine signalling to distinct fibroblast lineages. Nat. Commun. 2016, 7, 1–۱۳٫ [CrossRef] [PubMed]

Ahmad, S.; Singh, N.; Glazer, R.I. Role of AKT1 in 17 _ -estradiol-and insulin-like growth factor 1

(IGF-1)-dependent proliferation and prevention of apoptosis in MCF-7 breast carcinoma cells. Biochem.

Pharmacol. 1999, 58, 425–۴۳۰٫ [CrossRef]

Yang, J.; Zhao, S.L.; Yang, X.L.; Zhang, H.; Zheng, P.; Wu, H. Inhibition of B-cell apoptosis is mediated

through increased expression of Bcl-2 in patients with rheumatoid arthritis. Int. J. Rheum. Dis. 2016, 19,

۱۳۴–۱۴۰٫ [CrossRef] [PubMed]

Gentile, P.; Garcovich, S.; Scioli, M.G.; Bielli, A.; Orlandi, A.; Cervelli, V. Mechanical and Controlled PRP

Injections in Patients A_ected by Androgenetic Alopecia. J. Vis. Exp. 2018, 27, 131. [CrossRef]

Hamberg, M.; Svensson, J.; Samuelsson, B. Thromboxanes—New group of biologically-active compounds

derived from prostaglandin endoperoxides. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 1975, 72, 2994–۲۹۹۸٫ [CrossRef]

Liu, X.; Bai, T.; Li, M.; Li, L.; Chi, G.; Liu, J.Y.; Zhang, X.; Wang, Y.; Gao, Y.; Xu, H.; et al. Maintenance of high

proliferation and multipotent potential of human hair follicle-derived mesenchymal stem cells by growth

factors. Int. J. Mol. Med. 2013, 31, 913–۹۲۱٫

Yu, H.; Fang, D.; Kumar, S.M.; Li, L.; Nguyen, T.K.; Acs, G.; Herlyn, M.; Xu, X. Isolation of a novel population

of multipotent adult stem cells from human hair follicles. Am. J. Pathol. 2006, 168, 1879–۱۸۸۸٫ [CrossRef]

Cotsarelis, G.; Sun, T.T.; Lavker, R.M. Label-retaining cells reside in the bulge area of pilosebaceous unit:

Implications for follicular stem cells, hair cycle, and skin carcinogenesis. Cell 1990, 61, 1329–۱۳۳۷٫ [CrossRef]

Tumbar, T.; Guasch, G.; Greco, V.; Blanpain, C.; Lowry,W.E.; Rendl, M.; Fuchs, E. Defining the epithelial stem

cell niche in skin. Science 2004, 303, 359–۳۶۳٫ [CrossRef] [PubMed]

Morris, R.J.; Liu, Y.; Marles, L.; Yang, Z.; Trempus, C.; Li, S.; Lin, J.S.; A Sawicki, J.; Cotsarelis, G. Capturing

and profiling adult hair follicle stem cells. Nat. Biotechnol. 2004, 22, 411–۴۱۷٫ [CrossRef] [PubMed]

Taylor, G.; Lehrer, M.S.; Jensen, P.J.; Sun, T.-T.; Lavker, R.M. Involvement of follicular stem cells in forming

not only the follicle but also the epidermis. Cell 2000, 102, 451–۴۶۱٫ [CrossRef]

Cells 2019, 8, 466 21 of 21

Pesce, M.; Scholer, H.R. Oct-4: Gatekeeper in the beginnings of mammalian development. Stem Cells 2001,

۱۹, ۲۷۱–۲۷۸٫ [CrossRef] [PubMed]

Alonso, L.; Fuchs, E. The hair cycle. J. Cell Sci. 2006, 119, 391–۳۹۳٫ [CrossRef]

Blanpain, C.; Lowry, W.E.; Geoghegan, A.; Polak, L.; Fuchs, E. Self-renewal, multipotency, and the existence

of two cell populations within an epithelial stem cell niche. Cell 2004, 118, 635–۶۴۸٫ [CrossRef]

Botchkarev, V.A.; Kishimoto, J. Molecular control of epithelial-mesenchymal interactions during hair follicle

cycling. J. Investig. Dermatol. Symp. Proc. 2003, 8, 46–۵۵٫ [CrossRef]

Roh, C.; Tao, Q.; Lyle, S. Dermal papilla-induced hair di_erentiation of adult epithelial stem cells from human

skin. Physiol. Genet. 2004, 19, 207–۲۱۷٫ [CrossRef] [PubMed]

Hsu, Y.C.; Pasolli, H.A.; Fuchs, E. Dynamics between stem cells, niche, and progeny in the hair follicle. Cell

۲۰۱۱, ۱۴۴, ۹۲–۱۰۵٫ [CrossRef]

Reynolds, A.J.; Lawrence, C.; Cserhalmi-Friedman, P.B.; Christiano, A.M.; Jahoda, C.A.B. Trans-gender

induction of hair follicles. Nature 1999, 402, 33–۳۴٫ [CrossRef]

Jahoda, C.A. Induction of follicle formation and hair growth by vibrissa dermal papillae implanted into rat

ear wounds: Vibrissa-type fibres are specified. Development 1992, 115, 1103–۱۱۰۹٫

Kalabusheva, E.; Terskikh, V.; Vorotelyak, E. Hair Germ Model In Vitro via Human Postnatal

Keratinocyte-Dermal Papilla Interactions: Impact of Hyaluronic Acid. Stem Cells Int. 2017, 2017. [CrossRef]

Talavera-Adame, D.; Newman, D.; Newman, D. Conventional and novel stem cell-based therapies for

androgenic alopecia. Stem Cells Cloning 2017, 10, 11–۱۹٫ [CrossRef] [PubMed]

Tsai, S.Y.; Sennett, R.; Rezza, A.; Clavel, C.; Grisanti, L.; Zemla, R.; Najam, S.; Rendl, M. Wnt/_-catenin

signaling in dermal condensates is required for hair follicle formation. Dev. Biol. 2014, 385, 179–۱۸۸٫

[CrossRef]

Huelsken, J.; Vogel, R.; Erdmann, B.; Cotsarelis, G.; Birchmeier, W. Beta-Catenin controls hair follicle

morphogenesis and stem cell di_erentiation in the skin. Cell 2001, 105, 533–۵۴۵٫ [CrossRef]

Pirastu, N.; Joshi, P.K.; DeVries, P.S.; Cornelis, M.C.; McKeigue, P.M.; Keum, N.; Franceschini, N.; Colombo, M.;

Giovannucci, E.L.; Spiliopoulou, A.; et al. GWAS for male-pattern baldness identifies 71 susceptibility loci

explaining 38% of the risk. Nat. Commun. 2017, 8, 1584. [CrossRef]

Richardson, S.M.; Kalamegam, G.; Pushparaj, P.N.; Matta, C.; Memic, A.; Khademhosseini, A.; Mobasheri, R.;

Poletti, F.L.; Hoyland, J.A.; Mobasheri, A. Mesenchymal stem cells in regenerative medicine: Focus on

articular cartilage and intervertebral disc regeneration. Methods 2016, 99, 69–۸۰٫ [CrossRef]

Sabapathy, V.; Sundaram, B.; Vm, S.; Mankuzhy, P.; Kumar, S. Human Wharton’s jelly mesenchymal stem cells

plasticity augments scar-free skin wound healing with hair growth. PLoS ONE 2014, 9, e93726. [CrossRef]

Wang, Q.; Yang, Q.; Wang, Z.; Tong, H.; Ma, L.; Zhang, Y.; Shan, F.; Meng, Y.; Yuan, Z. Comparative analysis

of human mesenchymal stem cells from fetal-bone marrow, adipose tissue, and Warton’s jelly as sources of

cell immunomodulatory therapy. Hum. Vaccines Immunother. 2015, 12, 85–۹۶٫ [CrossRef] [PubMed]

Jadalannagari, S.; Converse, G.; McFall, C.; Buse, E.; Filla, M.; Villar, M.T.; Artigues, A.; Mellot, A.J.; Wang, J.;

Detamore, M.S.; et al. Decellularized Wharton’s jelly from human umbilical cord as a novel 3D sca_olding

material for tissue engineering applications. PLoS ONE 2017, 12, e0172098. [CrossRef] [PubMed]

قوانین ارسال دیدگاه

  • دیدگاه های فینگلیش تایید نخواهند شد.
  • دیدگاه های نامرتبط به مطلب تایید نخواهد شد.
  • از درج دیدگاه های تکراری پرهیز نمایید.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ترجمه مقاله پیشرفت ها در درمان سلول های بنیادی ترمیمی در آلوپسی آندروژنیک و ریزش مو: مسیر Wnt ، عامل رشد، و تجزیه و تحلیل اثر سیگنال دهی سلول های بنیادی مزانشیمی بر رشد سلول و رشد فولیکول مو”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button
ارتباط با کارشناسان تیم پژوهشی شریف آنلاین
ارسال پیام